06-51853535 [email protected]

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

HBidee-logo-hor-klein

 

 

artikel 1. Algemeen en definities 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HBidee! en Opdrachtgever. In elke offerte van HB wordt uit duidelijk verwezen naar deze voorwaarden via een link of bijlage. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij van HBidee!. Onder HBidee! wordt verstaan de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. HBidee! en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Indien HBidee! niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HBidee! in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van HBidee! zijn vrijblijvend en gelden maximaal 30 dagen, tenzij anders aangegeven. HBidee! is aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

HBidee! kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is HBidee! daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HBidee! anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht HBidee! niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

De acceptatie van Opdrachtgever op de offerte of overeenkomst van HBidee! moet schriftelijk plaatsvinden via email [email protected] danwel via WhatsApp 06-51853535. In dit geval wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

De overeenkomst tussen HBidee! en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn.

HBidee! zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

HBidee! heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien dit extra kosten voor Opdrachtgever met zich meebrengt dan zal HBidee! Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Eventuele bezwaren hiertegen zal Opdrachtgever voor het aangaan van de overeenkomst aan HBidee! kenbaar maken.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HBidee! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HBidee! worden verstrekt. Indien dit niet het geval is, heeft HBidee! het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan HBidee! ter beschikking heeft gesteld. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. HBidee! zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Levering geschiedt af bedrijf van HBidee!. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is HBidee! gerechtigd de zaken op te slaan /archiveren voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

HBidee! is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Daarbij kan Hbidee! de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is HBidee! gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen HBidee! bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van HBidee! op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HBidee! een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens HBidee! gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van HBidee! daardoor direct of indirect ontstaanIndien Hbidee! met Opdrachtgever een Overeenkomst afsluit op basis van een vaste maandelijkse vergoeding dan wordt dit aangegaan voor de duur van 12 (twaalf) maanden en zal telkens automatisch met eenzelfde periode worden verlengd tenzij HBidee! of Opdrachtgever uiterlijk 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de opvolgende 12 (twaalf) maanden de overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd.

De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien: de Opdrachtgever datgene wat tot stand is gebracht in gebruik heeft genomen, of Opdrachtgever niet binnen 8 (acht) kalenderdagen nadat HBidee! hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de opdracht gereed is daartegen bezwaar heeft gemaakt.

artikel 4  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

HBidee! is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst HBidee! ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van HBidee! kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Voorts is HBidee! bevoegd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien Opdrachtgever zich niet aan de overeengekomen afspraken houdt of indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HBidee! kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HBidee! op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien HBidee! de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst en is HBidee! op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is HBidee! gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. In dit geval is HBIdee! gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HBidee!, zal HBidee! in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor HBidee! extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij HBidee! anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HBidee! vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HBidee! op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Opdrachtgever een overeengekomen Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,  integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens elkaar indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partij niet in staat is de verplichtingen na te komen aan de andere partij.

HBidee! is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid,  autopech, calamiteiten in privesfeer waardoor opdrachtnemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren. HBidee! zal hieromtrent tijdig in overleg treden met Opdrachtgever en er alles aan doen om vervanging te regelen en waar mogelijk de werkzaamheden elders onder te brengen.

HBidee! heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat HBidee! zijn verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover HBidee! ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HBidee! gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden overeenkomstig de offerte afspraak, op een door HBidee! aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door HBidee! aangegeven. HBidee! is gerechtigd om periodiek te factureren. In geval van de productie van websites en/of promotionele materialen als logo’s, brochures etc. is standaard sprake van de volgende betalingsregeling: 50% bij aanvang van de werkzaamheden door HBidee! en 50% binnen 30 dagen na de factuurdatum.  Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is in dit geval € 35,- administratiekosten en een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

HBidee! heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. HBidee! kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. HBidee! kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Indien HBidee! met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is HBidee! te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal Opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs binnen 7 (zeven) dagen na sluiting van de overeenkomst en/of goedkeuring van de offerte voldoen. Het restant van de volledige prijs dient te geschieden bij aflevering.

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan HBidee! verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de Opdrachtgever een factuur van HBidee! betwist dient Opdrachtgever dit binnen 8 kalenderdagen na de factuur datum kenbaar te maken aan HBidee! Na deze termijn vervalt het recht op reclame.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II met een minimum van 200 Euro. Indien HBidee! echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Periodieke betalingen 

In geval binnen de overeenkomst sprake is van door Opdrachtgever periodiek vervallende bedragen, geldt dat HBidee! gerechtigd is om door middel van een schriftelijke kennisgeving de geldende tarieven aan te passen.
De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in per de datum dat met de werkzaamheden wordt gestart. 
Facturering van de periodiek vervallende bedragen gebeurt per maand 30 dagen vooraf. 
Betaling van de periodieke betalingen dienen maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door HBidee! aangegeven rekening.

Indien Hbidee! met Opdrachtgever een Overeenkomst afsluit op basis van een vaste maandelijkse vergoeding als afbetaling van de website inclusief de onderhoudsvergoeding van de website, dan wordt dit aangegaan voor de duur van maximaal 24 (vierentwintig) maanden. 

artikel 7  Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van HBidee! totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met HBidee! gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. HBidee! heeft in het geval van periodieke betalingen het recht om in het geval van het niet tijdig  nakomen van periodieke betalingen, de website(s) en de eventueel aangesloten emailboxen tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. 

Het door HBidee! geleverde, dat ingevolge de eerste alinea van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van HBidee! veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om HBidee! daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan HBidee! ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is HBidee! gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens HBidee! bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Voor het geval HBidee! zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan HBidee! en door HBidee! aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HBidee! zich bevinden en deze terug te nemen.

Indien sprake is van de levering van websites en/of website ontwerpen / templates door HBidee! dan mag dit materiaal niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk door HBidee! gemaakt is. Onderhoud door derden van door HBidee geleverde websites en/of website ontwerp is slechts toegestaan wanneer de vervaardigde onderdelen worden gebruikt binnen de door HBidee! opgeleverde website van de Opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen blijft het eigendom van door HBidee! geleverde websites en/of sjabloon volledig bij HBidee! en/of de betrokken leverancier waarbij Opdrachtgever enkel het gebruiksrecht zal genieten.

artikel 8 Aansprakelijkheid

In het geval van free-lance opdrachten:

Indien HBidee! aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

HBidee! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HBidee! is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

HBidee! is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HBidee! aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HBidee! toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. HBidee! is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Indien HBidee! aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HBidee! beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order of opdracht aan HBidee! exclusief omzetbelasting, en alleen tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Indien een Overeenkomst een looptijd heeft van langer dan 3 (drie) maanden dan wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste 2 (twee) maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

HBidee! is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gegevens of aanwijzingen van de Opdrachtgever of van derden die handelen namens de Opdrachtgever. Dit geldt ook voor daden of nalatigheden van toeleveranciers van de Opdrachtgever.

De aansprakelijkheid van HBidee! wegen toerekenbare tekortkomingen ontstaat alleen indien Opdrachtgever HBidee! binnen 8 kalender dagen na het ontstaan daarvan of na de ontdekking daarvan, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat HBidee! in staat is adequaat te reageren.

In het geval van de bouw van een website door HBidee:

HBidee! aanvaardt noch ten opzichte van derden noch ten opzichte van Opdrachtgever enige aansprakelijkheid voor, door van de zijde van Opdrachtgever aan HBidee! verstrekte webhosting faciliteiten, teksten, afbeeldingen en andere gegevens en de plaatsing daarvan op het internet. HBidee! benadrukt dat Opdrachtgever primair verantwoordelijk is voor het aanleveren van de teksten, afbeeldingen en andere gegevens voor de inhoud van de website. Als Hbidee! wordt verzocht deze gegevens zelf te verkrijgen bij derden op verzoek van Opdrachtgever, dan aanvaardt HBidee! geen verantwoordelijkheid bij het gebruik van dit materiaal. Bij het gebruik van fotomateriaal verkregen van Opdrachtgever wordt HBidee! gevrijwaard voor aanspraken van derden uit hoofde van enig recht van intellectueel/industrieel eigendom in de breedste zin van het woord in verband met publicatie door HBidee!, op welke wijze dan ook, van de door Opdrachtgever aan HBidee! genoemde materialen.

HBidee! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat Opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering cq online plaatsing in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of aan derden heeft doen leveren.

HBidee! is niet aansprakelijk voor de gevolgen van, het in opdracht van Opdrachtgever, registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hosting provider en/of domeinnaamregistrant en/of een correcte werking van e-mail verkeer indien HBidee! wordt verzocht om de e-mail instellingen vast te leggen.

HBidee! is niet verantwoordelijk voor het bijhouden cq softwarematig onderhouden van de aan Opdrachtgever geleverde website(s). Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor backups, updates en onderhoud tenzij hiervoor vervangende afspraken met HBidee! zijn gemaakt binnen de geldende onderhoudsregeling aangeboden op de de website van hb-idee.nl. 

Browser testing
HBidee! kan niet garanderen dat de website op elke browser identiek zal zijn. De website wordt getest op Chrome, Safari, Edge, Internet Explorer en Firefox, waarbij HBidee! ervoor zal zorgdragen dat de website op elke browser op representatieve (maar wellicht iets afwijkende) wijze wordt getoond. In verband met de vele versie verschillen zal er altijd wel sprake zijn van kleine verschillen.

Mobiele (responsive) testing:
HBidee! kan niet garanderen dat de website op elke mobiele browser identiek zal zijn. De website wordt getest op iOS, Chrome, Edge, Safari, en Firefox, waarbij HBidee! ervoor zal zorgdragen dat de website op elke browser op representatieve (maar wellicht iets afwijkende) wijze wordt getoond. In verband met de vele versie verschillen zal er altijd wel sprake zijn van kleine verschillen.

artikel 9 Vrijwaring

In het geval van free-lance opdrachten: De Opdrachtgever vrijwaart HBidee! voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HBidee! toerekenbaar is. Indien HBidee! uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden HBidee! zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HBidee!, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HBidee! en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

In het specifieke geval van de bouw van een website:
De Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat HBidee! nooit aansprakelijk kan worden gesteld en wordt gevrijwaard voor indirecte of directe kosten of schade van Opdrachtgever – van welke aard ook – welke na de oplevering van de site zijn ontstaan door hacking of andere kwaadwillige acties van derden op de website van de Opdrachtgever.  Zelfs in het geval dat met HBidee! afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het onderhoud van de website van Opdrachtgever, kan HBidee! niet aansprakelijk worden gesteld indien alsnog de website van Opdrachtgever gehacked wordt. Wel stelt HBidee! vanzelfsprekend alles in het werk om in goed overleg met Opdrachtgever de ontstane schade te beperken of te herstellen.

artikel 10 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle financiele èn vertrouwelijke bedrijfs informatie die zij in het kader van hun overeenkomst en of werkzaamheden van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt alleen als vertrouwelijk indien dit door de wederpartij schriftelijk is medegedeeld.

artikel 11 Intellectuele eigendom 

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 (geheimhouding) behoudt HBidee! zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele regelgeving. HBidee! heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Alle door HBidee! verstrekte stukken of materialen zoals rapporten, adviezen, software, web of brochure ontwerpen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van HBidee! worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Opdrachtgever erkent dat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, HBidee! rechthebbende is, cq. wordt, op alle nu bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom en aanverwante rechten (voor zover deze niet aan derden toebehoren), waaronder maar niet beperkt tot auteurs-, octrooi-, merk en naburige rechten, die rusten op of verband houden met de uitvoering en werkzaamheden die HBidee! onder de overeenkomst ontwikkeld of ter beschikking stelt. Hetzelfde geldt voor alle door HBidee! ideeën, voorstellen, concepten etc.

Door het ter beschikking stellen van materialen door Opdrachtgever aan HBidee! geeft Opdrachtgever HBidee! onvoorwaardelijk toestemming deze materialen op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijk uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs vereist is. Opdrachtgever garandeert dat de door haar aan HBidee! verstrekte materialen en werken geen inbreuk maken op enige rechten van derden en vrijwaart HBidee! van vorderingen, van welke aard dan ook, van derden dienaangaande.

Indien sprake is van de levering van websites en/of website ontwerp door HBidee! dan mag dit materiaal niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door HBidee geleverde websites en/of website sjabloon is slechts toegestaan wanneer de vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat met HBidee! een Overeenkomst is aangegaan. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen blijft het eigendom van door HBidee! geleverde websites en/of sjabloon volledig bij HBidee! en/of de betrokken leverancier waarbij Opdrachtgever enkel het gebruiksrecht zal genieten. Zie ook Eigendomsvoorbehoud art. 7.

artikel 12 PR-Publiciteit HBidee

Na sluiting van een Overeenkomst is HBidee! gerechtigd om de firmanaam van de Opdrachtgever, het logo en een korte beschrijving van de werkzaamheden op haar website te plaatsen. Zo mogelijk daarbij een verwijzing naar de website van de Opdrachtgever.

artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HBidee! partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van HBidee! is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft HBidee! het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder dossiernummer 54870941.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met HBidee!.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 Telefoon +31 (0)6 51 853535 – Email: [email protected] – KvK nr. 54870941